item

Algemene voorwaarden

Lifestone B.V. m.h.o.d.n. Viva By Tendenza
KVK nummer 24277932
BTW nummer NL801924960B01 gedeponeerd op 11-03-2014
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24277932

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Lifestone B.V. m.h.o.d.n. Viva by Tendenza [hierna te noemen: Tendenza] en een afnemer, waarop deze voorwaarden door Tendenza van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Tendenza gaat uitsluitend overeenkomsten aan met wederverkopers; er wordt niet aan particulieren verkocht.
 3. Bij een voortgezette relatie tussen Tendenza en de afnemer behoeven deze voorwaarden niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer, ongeacht onder welke naam, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. 

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt die nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Aanbiedingen

 1. Door Tendenza gedane aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Tendenza is slechts aan haar offertes gebonden indien aanvaarding hiervan door de afnemer door Tendenza binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd, dan wel door Tendenza een begin met de uitvoering van de overeenkomst is gemaakt.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. De minimum-afname per bestelling bedraagt steeds € 100,- exclusief BTW.

Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Tendenza; vanaf dit moment zijn de goederen voor risico van afnemer.
 2. Verzending van goederen binnen Nederland geschiedt franco bij bestellingen vanaf € 250,- exclusief BTW; voor bedragen lager dan € 250,- exclusief BTW worden verzend-, administratie- en verwerkingskosten in rekening gebracht. Tendenza levert niet onder rembours. Voor verzending buiten Nederland gelden afwijkende bedragen; deze worden op de website vermeld.
 3. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeen- gekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer Tendenza derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tendenza dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. In geval van een online bestelling gedaan op een werkdag wordt in het algemeen een levertijd van maximaal 3 werkdagen aangehouden.

Deelleveringen

 1. Het is Tendenza toegestaan verkochte hoeveelheden in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deel- levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de verkochte hoeveelheden in gedeelten worden geleverd, is Tendenza bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Eisen m.b.t. te leveren zaken

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken bedoeld zijn voor verkoop buiten Nederland, is Tendenza er slechts voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden verkocht, indien bij het sluiten van de koop van zulke bedoeling nadrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt. Ook alle andere [bijvoorbeeld kwaliteits-] eisen die door de afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de afnemer nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld. 

Monsters en voorbeelden

 1. Als Tendenza een monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde voorbeeld. 

Wijzigingen in de te leveren zaken

 1. Tendenza is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken of de verpakking daarvan welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak of verpakking die een verbetering betekenen.
 2. Tendenza is bevoegd zaken te leveren die van de in de koopovereenkomst omschreven zaken afwijken, indien deze afwijkingen het gevolg zijn van wijzigingen in de benodigde grondstoffen resp. het verpakkingsmateriaal door haar desbetreffende leveranciers.

Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Tendenza op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

  • na het sluiten van de overeenkomst aan Tendenza omstandigheden ter kennis komen die Tendenza goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

  • Tendenza de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Tendenza bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Tendenza schadevergoeding te vorderen.

 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Tendenza zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Tendenza bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

Garantie

 1. Tendenza garandeert dat de door haar te leveren zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, bij gebreke daaraan, aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in lid 1. van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 dagen na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Tendenza verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd dan is de garantie van Tendenza beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.
 3. Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen heeft de afnemer recht op, zulks naar keuze van Tendenza, vervanging van de gebrekkige zaken resp. creditering van de factuurwaarde van de gebrekkige zaken.
 4. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van enige onjuiste behandeling door afnemer; onder onjuiste behandeling wordt in ieder geval verstaan vervoer, presentatie en/of opslag onder andere dan door Tendenza aangegeven omstandigheden resp. andere dan voor dergelijke producten gebruikelijke omstandigheden. 

Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Tendenza geleverde zaken blijven het eigendom van Tendenza totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit de met Tendenza gesloten koopovereenkomsten deugdelijk is nagekomen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot eventueel krachtens de koopovereenkomst door Tendenza verrichte of te verrichten diensten,
  • Aldus onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken dienen door afnemer te allen tijde zorgvuldig te worden behandeld en voorts te worden opgeslagen op een zodanige wijze dat de kwaliteit niet wordt aangetast.
 1. eventuele vorderingen wegens niet, resp. niet-tijdige nakoming door de afnemer van de koopovereenkomst(en).
 2. Door Tendenza afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Tendenza gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Tendenza zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Tendenza:

  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

  • alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Tendenza op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW;

  • de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Tendenza geleverde zaken te verpanden aan Tendenza op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW;

  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Tendenza;

  • op andere wijzen medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Tendenza ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan Tendenza bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Tendenza retourneren, conform de door Tendenza verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terug- zending voor zijn rekening.
 4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Tendenza dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Gebreken; klachttermijnen

 1. De afnemer dient de afgenomen zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 48 uur na aflevering schriftelijk en uitvoerig gedocumenteerd aan Tendenza te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 48 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en uitvoerig gedocumenteerd te melden aan Tendenza.
 3. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Tendenza worden geretourneerd.
 4. Indien een klacht van de afnemer gegrond wordt bevonden is Tendenza bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde, dan wel levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag. 

Prijsverhoging 

 1. Indien Tendenza met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Tendenza niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, in dier voege dat Tendenza de bij aflevering geldende prijs, volgens haar op dat moment geldende prijslijst, in rekening kan brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de af- nemer evenwel gedurende 10 dagen het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Tendenza aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij door Tendenza schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% op maand- basis.
 3. Betaling van online bestellingen kan uitsluitend geschieden door vooruitbetaling, creditcard of een andere wijze van online betaling, zoals iDeal; betaling van bestellingen in de showroom kan uitsluitend contant of door middel van pinbetaling geschieden.
 4. Bij betaling per creditcard of per andere online betaling, zoals iDeal, staat afnemer er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling blijkt te zijn, is afnemer gehouden om op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, Tendenza heeft het recht om door afnemer bestelde goederen niet uit te leveren totdat volledige betaling plaats vindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zijn de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 7. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. In afwijking van de voorgaande bepalingen heeft Tendenza in het geval van vervolgleveringen het recht om, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruit- betaling van de vervolgleveringen te verlangen.

Incassokosten

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer verschuldigd een bedrag ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500,-. Indien Tendenza aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijker- wijs noodzakelijk waren, dienen deze ook te worden vergoed.
 2. De afnemer is jegens Tendenza de door Tendenza gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt tevens voor de gemaakte executiekosten. 

Intellectuele eigendom

 1. Het is afnemer niet toegestaan de producten van Tendenza in enige andere uitvoering aan te bieden, dan deze door Tendenza aan afnemer werden geleverd, tenzij zulks voorafgaand en schriftelijk werd overeengekomen.
 2. Uitsluitend na voorafgaand van Tendenza verkregen schriftelijke toestemming is afnemer bevoegd om gebruik te maken - op door Tendenza aangegeven wijze - van handels- en/of merknamen, dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht van Tendenza voor nauwkeurig omschreven doeleinden.
 3. Niets van de website van Tendenza mag door afnemer worden gebruikt anders dan na voorafgaand van Tendenza verkregen schriftelijke toestemming en in overeenstemming met door Tendenza in dit verband verstrekte aanwijzingen. 

Aansprakelijkheid

Tendenza is jegens de afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
 2. Tendenza is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tendenza of van haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. Overigens is de aansprakelijkheid van Tendenza beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Tendenza beperkt tot de desbetreffende factuurwaarde.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Tendenza zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen niet-voorzienbare omstandigheden waardoor toeleveranciers of andere derden waarvan Tendenza afhankelijk is niet kunnen presteren.
 2. Tendenza heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Tendenza haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tendenza opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tendenza niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Tendenza bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Geschilbeslechting

 1. Elk geschil tussen afnemer en Tendenza wordt onderworpen aan de competente rechter te Rotterdam. Tendenza is evenwel bevoegd - naar haar keuze - de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

 1. Op elke offerte resp. overeenkomst tussen Tendenza en een afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Wijziging van deze voorwaarden

 1. Tendenza behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Tendenza zorgt voor tijdige toezending van de gewijzigde voorwaarden.
 2. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Wijzigingen gelden evenwel ook voor nog te verrichten leveringen ingevolge reeds voor het tijdstip van in werking treden gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst per die datum ontbinden. Een en ander laat de overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichten onverlet.